Nähtävillä pidettävät pöytäkirjat

Kirkkolaki (652/2023) 10:23§ Pöytäkirjan ja päätöksen pitäminen nähtävänä

Pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.   - - - Pöytäkirja ja päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkoneuvosto 1/2024 (11.1.2024) pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 2/2024 (25.1.2024) pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 3/2024 (29.2.2024) pöytäkirja 

Kirkkoneuvosto 4/2024 (20.3.2024) pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 5/2024 (25.4.2024) pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 6/2024 (23.5.2024) pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2024 (6.6.2024) pöytäkirja