Nähtävillä pidettävät pöytäkirjat

Kirkkolaki (652/2023) 10:23§ Pöytäkirjan ja päätöksen pitäminen nähtävänä

Pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.   - - - Pöytäkirja ja päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkoneuvosto 6/2023 6.9.2023 pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2023 28.9.2023 pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 8/2023 19.10.2023 pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 9/2023 16.11.2023 pöytäkirja

Kirkkoneuvoston päätöksiä 25.5.2023

Limingan kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan vakuutus-, valmius- ja kiinteistöasioita sekä henkilöstöasioita ja otti tiedoksi erinäisiä ajankohtaisia asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 25.5.2023 kevään viimeiseen kokoukseensa pappilaan. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.5.–30.6.2023.

Kokouksessa kirkkoneuvosto mm.

 • kävi läpi seurakunnan vakuutusten tilanteen. 
 • kuuli raportin tosi-isojen Taizé-matkasta. 
 • hyväksyi seurakunnan uuden valmiussuunnitelman sekä kiinteistöstrategian.
 • käsitteli henkilöstöasioita.
 • valitsi kokousedustajia.
 • valmisteli asioita kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 27.4.2023

Limingan kirkkoneuvosto teki kokouksessaan kiireellisiä pappien virkoihin liittyviä päätöksiä ja käsitteli muitakin henkilöstöasioita sekä otti tiedoksi ajankohtaisia asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 27.4.2023 kokoukseensa pappilaan. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.5.–3.6.2023.

Kokouksessa kirkkoneuvosto mm.

 • antoi Oulun tuomiokapitulille puoltavan lausunnon kirkkoherra Pekka Tuomikosken opinto-/virkavapaa-anomukseen 1.8.2023-31.7.2024.
 • päätti pyytää tuomiokapitulia määräämään Eeva Mertaniemen kirkkoherran virkaan ja Jaakko Kalskeen kappalaisen virkaan.
 • valtuutti työryhmän pikaisesti haastattelemaan teologian maistereita sekä pyytämään valitulle pappisvihkimystä ja määräystä seurakuntapastorin virkaan.
 • päätti muuttaa kokouksensa alkamaan klo 17.30
 • päätti jättää toisen kanttorin viran toistaiseksi täyttämättä.
 • päätti jatkaa lastenohjaaja Mila Kimpimäen opintovapaata.
 • otti tiedoksi partio-ohjaaja Markku Korhosen irtisanoutumisen.
 • otti tiedoksi mm. tilintarkastuskertomuksen, pöytäkirjoja, viranhaltijapäätöksiä ja kirkkohallituksen yleiskirjeitä.
 • kävi läpi keskeneräiset asiat.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 23.3.2023

Limingan kirkkoneuvosto allekirjoitti kokouksessa tilinpäätöksen, käsitteli seurakuntalaisten aloitteita ja otti tiedoksi Kotikolon jälleenrakennuksen tilanteen sekä muita ajankohtaisia asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 23.3.2023 kokoukseensa seurakuntatalolla. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.4.2023 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto mm.

 • allekirjoitti vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka osoitti ylijäämää n. 47 000 €.
 • käsitteli loppuun seurakuntalaisilta tulleet aloitteet hautausmaihin liittyen.
 • tarkensi työntekijöiden koulutussuunnitelmia.
 • päätti antaa lausunnon tuomiokapitulille
 • otti tiedoksi mm. Kotikolon uudelleenrakentamisen tilanteen, tulevat palkankorotukset ja kirkkoherran virkavapauden.
 • kävi läpi keskeneräisten asioiden luettelon.
 • Keskusteli kokouskäytännöistä ja luottamushenkilöiden yhteishenkeä kohottavasta toiminnasta. < >

Kirkkoneuvoston päätöksiä 23.2.2023

Limingan kirkkoneuvosto otti kautensa toisessa kokouksessa tiedoksi Kotikolon jälleenrakennuksen tilanteen sekä muita ajankohtaisia asioita, hyväksyi ohjeistuksia ja päätti käynnistää seurakunnan strategian päivittämisen.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 23.2.2023 kokoukseensa seurakuntatalolla. Kokouksessa oli läsnä koko kirkkoneuvosto sekä neljä läsnäolo-oikeutettua. Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.4.2023 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto mm.

 • otti tiedoksi erinäisiä asioita, mm. johtokuntien pöytäkirjoja, rippikoulun paikallissuunnitelman, tulevan piispantarkastuksen 24.–26.11. 2023 sekä Kirkkohallituksen päätöksen sallia seurakunnan omistaman tontin myynti.
 • otti tiedoksi, että seurakunnan rakennustoimikunta valmistelee uuden Kotikolon rakentamista. Uudisrakennuksen arkkitehdiksi valittiin Ritva Tiihonen- Anttila sekä suunnittelijaksi ja rakennuttajakonsultiksi Jari Häkkinen.
 • valitsi sisäiset tarkastajat.
 • hyväksyi henkilöstön koulutus- ja muistamisohjeistukset.
 • päätti käynnistää seurakunnan strategian päivittämisen ja pitää aiheeseen liittyen valtuustoseminaarin.
 • valitsi seurakunnan edustajat Liminkaan perustettavaan perinnetoimikuntaan.
 • kävi läpi keskeneräisten asioiden luettelon ja päätti että vuosien varrella kesken jääneitä asioita aletaan järjestelmällisesti käsitellä loppuun.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 2.2.2023

Limingan uusi kirkkoneuvosto piti kautensa ensimmäisen kokouksen ja valitsi edustajia johtokuntiin, nimesi toimikuntia ja aloitti Kotikolon jälleenrakennuksen valmistelun.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 2.2.2023 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa oli läsnä kahdeksan neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen sekä neljä läsnäolo-oikeutettua. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.3.2023 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • valitsi edustajansa jumalanpalvelus- ja musiikkityön, kasvatustyön, diakoniatyön ja lähetystyön johtokuntiin vuosille 2023–2024.
 • nimesi vuosiksi 2023–2026 rakennustoimikunnan valmistelemaan seurakunnan rakennus- ja korjaushankkeita.
 • hyväksyi viranhaltijapäätöksen koskien kiinteistöstrategian tilaamista.
 • valtuutti rakennustoimikunnan valmistelemaan elokuussa tuhoutuneen Kotikolon jälleenrakentamishanketta.
 • päätti vakuutusmeklaripalveluiden hankinnasta
 • nimesi juhlavuositoimikunnan 2026. Vuosi 2026 on Limingan kirkon 200-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuositoimikunnan tehtävänä on suunnitella ja toimeenpanna vuoden 2026 juhlallisuudet.
 • lähetti johtokuntien johtosäännöt johtokunnille päivittämistä varten.
 • päätti kuluvan vuoden kokouspäivät ja -aikataulun.
 • valitsi kokousedustajat Rauhan Tervehdys ry vuosikokouksiin vuosiksi 2023 ja 2024.
 • otti tiedoksi erinäisiä asioita, mm. Kotikolon onnettomuusselosteen 22.8.2022 syttyneestä tulipalosta, joka sammutustöineen tuhosi rakennuksen täysin. Selosteessa palon todettiin aiheutuneen todennäköisimmin sähköisestä syystä, alakerran minikeittiön alueelta, mutta tarkkaa syttymissyytä ei saatu selville.