KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 2013

 

 1/2013 31.1.2013

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin vuosille 2013 – 2014 ja kirkkoneuvoston sihteerin valinta vuosille 2013 – 2014

6 Sisäisten tarkastajien valinta vuosille 2013 - 2014

7 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2013

8 Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2013

9 Limingan Vesihuolto Oy:n anomus siirtovesijohdon rakentamisesta

10 Rippikoululeirin turvallisuusvastaava

11 Limingan kunnan anomus seurakunnan tilojen käytöstä Vanamossa

12 Diakonian virkojen täyttöprosessista päättäminen

13 Muut asiat

13/1 Kirkkoneuvoston kevätkauden kokoukset

14 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

2/2013 14.2.2013

15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

16 Pöytäkirjantarkastajien valinta

17 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

18 Työjärjestyksen hyväksyminen

19 Diakonian viranhaltijan valinta määräaikaiseen virkaan

20 Diakonian viranhaltijan valinta vakinaiseen virkaan

21 Muut asiat

21/1 Seuraava kirkkoneuvoston kokous 28.2.2013

22 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

3/2013 21.3.2013

23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

24 Pöytäkirjantarkastajien valinta

25 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

26 Työjärjestyksen hyväksyminen

27 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

28 Deponointisopimus Oulun yliopiston kirjaston kanssa

29 Valmiussuunnitelman päivitys

30 Metsäsuunnitelman laatiminen

31 Kanttorin valinnan valmistelu

32 Partiotyönohjaajan vuorotteluvapaa-anomus

33 Via Lucis -ylösnousemusdraama

34 Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä

35 Rakennusperinnön hoitoavustuksen käyttö

36 Sopimus voimansiirtolinjan rakentamisesta seurakunnan maa-alueen kautta

37 Tukipyyntö yksinäisten ja sairaiden vanhusten puolesta

38 Muut asiat

38/1 Rovastikuntakokouksen terveiset

39 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

4/2013 6.5.2013

40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

41 Pöytäkirjantarkastajien valinta

42 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

43 Työjärjestyksen hyväksyminen

44 Hautapaikkamaksujen määrääminen, esitys kirkkovaltuustolle

45 Metsäsuunnitelman laatiminen

46 Kirkkoherranviraston toimistosihteerin irtisanoutuminen

47 Oppisopimuskoulutus seurakuntamestarin tutkintoon

48 Muut asiat

49 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

5/2013 30.5.2013

50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

51 Pöytäkirjantarkastajien valinta

52 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

53 Työjärjestyksen hyväksyminen

54 Hautausmaakatselmus

55 Kesän rippikoululeirien turvallisuusvastaavat

56 Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokousedustajien valinta

57 Talouspäällikön vuosilomat

58 Muut asiat

58/1 Lastenohjaajan opintovapaa-anomus

58/2 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesilain mukainen lupahakemus

59 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

6/2013 15.7.2013

60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

61 Pöytäkirjantarkastajien valinta

62 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

63 Työjärjestyksen hyväksyminen

64 Hautausmaakatselmus

65 Hautausmaakiinteistön omistusoikeus jakokuntien hallinnoimilta osilta

66 Liminkajärven omistus ja ELY-keskuksen hanke järven ennallistamisesta

67 Muut asiat

67/1 Seurakuntamestarin vuorotteluvapaa-anomus

68 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

7/2013 26.9.2013

69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

70 Pöytäkirjantarkastajien valinta

71Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

72 Työjärjestyksen hyväksyminen

73 SWOT-analyysi piispantarkastusta varten

74 Lausunto piispantarkastukseen toiminnan ja talouden tilanteesta

75 Perheneuvontapalvelujen muuttunut tilanne

76 Nuorisotyönohjaajan anomus vuosisidonnaisen palkanosan maksamisesta

77 Muutos vuoden 2013 koulutussuunnitelmaan

78 Lähetyssihteeritilanteen muutos

79 Toimistosihteerin viran täyttö

80 Taloushallinnon nykytilanne

81 Yhteistyökuvioiden päivitys kunnan kanssa, tiedoksi

82 Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä la 12.10. Kiimingissä

83 Muut asiat

83/1Diakonin virkasuhteen koeajan päättyminen

84 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

8/2013 31.10.2013

85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

86 Pöytäkirjantarkastajien valinta

87 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

88 Työjärjestyksen hyväksyminen

89 Veroprosentti vuodelle 2014, esitys kirkkovaltuustolle

90 Koulutussuunnitelma vuodelle 2014

91Perheneuvontapalvelujen osto Oulun seurakuntayhtymältä

92 Kirkkovaltuuston päätösten lainvoimaisuuden toteaminen ja toimeenpano

93 Muut asiat

93/1 Muistio tilintarkastuksesta

93/2 Jumalanpalvelusryhmien perustaminen

93/3 Rauhan Tervehdys ry:n syyskokouksen terveiset

93/4 Terveiset luottamushenkilöiden neuvottelupäivästä 12.10.2013

93/5 Lisäykset partiotyön talousarvioon

93/6Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajat loppuvuoden ajalta

93/7 Kirkon sähkölaitteiden määräaikaistarkastukset

94 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

 

9/2013 28.11.2013

95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

96 Pöytäkirjantarkastajien valinta

97 Pöytäkirjan nähtävillä olo ja sen ilmoittaminen

98 Työjärjestyksen hyväksyminen

99 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 – 2016 ja talousarvio vuodelle 2014

100 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2014

101 Uurnahautapaikan ja vauvan hautapaikan maksujen määrääminen ja tarkennus liminkalaisten hautapaikkamaksuun, esitys kirkkovaltuustolle

102 Hautatoimessa perittävät muut maksut 1.1.2014 alkaen, esitys kirkkovaltuustolle

103 Seurakunnan muiden maksujen tarkistus

104 Yhteistyötoimikuntaa koskevat valinnat vuosille 2014 – 2017

105 Kirkkoneuvoston ohjesäännön muutos

106 Muut asiat

106/1 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

106/2 Muistio neuvottelusta Museoviraston kanssa

106/3 Neuvottelu Oulun perheasian neuvottelukeskuksen kanssa

107 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus