Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. 

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

 

Kirkkoneuvoston jäsenet

 • Pekka Tuomikoski, puheenjohtaja
 • Jukka Raitio, varapuheenjohtaja (varajäsen Antti Paavola )
 • Jaakko Korteniemi (varajäsen Arja Ansamaa )
 • Sirkka Puusaari (varajäsen Kerttu Weissenfelt )
 • Arto Tuohimaa (varajäsen Eero Sohlo )
 • Riikka Kilpeläinen (varajäsen Leena Tuuri )
 • Tanja Hietala (varajäsen Mirja-Liisa Vuokila )
 • Jouni Kuisma (varajäsen Jenni Hintsala )
 • Maria-Liisa Mutanen (varajäsen Pauli Seppänen )

Kirkkoneuvoston päätöksiä 28.4.2022. 


Kirkkoneuvosto kokoontui 28.4.2022 ja päätti kokouksessaan: 

 • valita syksyn seurakuntavaalien vaaliluettelon tarkastajiksi keskuudestaan Tanja Hietalan ja Jaakko Korteniemen sekä Rauhantervehdyksen vaalitiedotuksen lehdeksi,  
 • valita KOY Limingan Vanamon hallituksen jäseneksi talouspäällikön virkansa puolesta, 
 • valita Kanttia 2 Oy:n seurakuntatalon hankesuunnitelman arkkitehdiksi, 
 • poistaa päiväkerhomaksut, 
 • myöntää Hanna Korrille virkavapautta kanttorinvirasta 1.6.–30.11., 
 • ottaa käyttöön työntekijöiden päihdeohjelman työterveyden suositusten mukaisesti, 
 • nostaa kirkollisten toimitusten toimituspalkkioita Kirkon virkaehtosopimuksen mukaisesti sekä 
 • otti tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuoden 2021 osalta, Kirkkohallituksen myöntämän avustuksen, yhteistyötoimikunnan terveiset, vetoomuksen kanttorin viran säilyttämisen puolesta sekä urkujen huoltoon liittyvät näkökohdat. 
   

Kirkkoneuvoston päätöksiä 31.3.2022

Limingan kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen, hyväksyi suunnitelmia, valitsi kokousedustajia ja otti tiedoksi erinäisiä asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 4. kokoukseen torstaina 31.3.2022. Seurakuntatalolla pidetyssä kokouksessa olivat läsnä kaikki neuvoston jäsenet. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.5.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • allekirjoitti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja päätti esittää sen toimintakertomuksen kera kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
 • hyväksyi rippikoulun paikallissuunnitelman seuraavalle kolmivuotiskaudelle.
 • hyväksyi yksityisen hautamuistomerkin arkkitehtisuunnitelman.
 • valitsi edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen.
 • myönsi nimenkirjoitusoikeuden ja pankkitilien käyttöoikeuksia.
 • päätti vastaamisesta Rauhan Tervehdys ry:n strategiaa valmisteleviin kysymyksiin.
 • otti tiedoksi rovastikunnallisten henkisen huollon ryhmien kokoonpanot, seurakuntavaalien aikataulun sekä viranhaltijapäätöksiä.

Kirkkoneuvoston päätöksiä 24.2.2022

Limingan kirkkoneuvosto valmisteli päätösasioita kirkkovaltuustolle vietäväksi ja otti tiedoksi asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 3. kokoukseen torstaina 24.2.2022 Limingan pappilassa vs. kirkkoherra Eeva Mertaniemen johdolla.

Kokouksessa oli läsnä puheenjohtajien lisäksi kuusi neuvoston jäsentä. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.3.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • otti tiedoksi mm. valmiussuunnitelman päivityksen, vuoden 2022 rippikoulusuunnitelman ja seurakuntatalon hankesuunnitelman tilanteen.

 

Kirkkoneuvoston päätöksiä 3.2.2022

Limingan kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan seurakunnalle uuden talouspäällikön ja otti tiedoksi asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 2. kokoukseen torstaina 3.2.2022. Ennen kokousta pidettiin talouspäällikön virkaa hakeneiden haastattelut.

Kokouksessa olivat läsnä tai etäosallistujina kaikki neuvoston jäsenet. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7.3.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • valitsi seurakunnan talouspäällikön virkaan Hanna Korrin. Virkaa haki 11 virkaan kelpoista henkilöä.
 • otti tiedoksi mm. tilinpäätöksen tilanteen.

 

Kirkkoneuvoston päätöksiä 20.1.2022

Limingan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan alkaneen vuoden kokouspäivät, hyväksyi kolehtisuunnitelman ja tilaohjelman sekä valitsi kokousedustajia. Lisäksi neuvosto otti tiedoksi useita asioita.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 1. kokoukseen torstaina 20.1.2022. Kokouksessa olivat läsnä neuvoston jäsenet yhtä lukuun ottamatta. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.2.2022 saakka.

Kokouksessa kirkkoneuvosto

 • päätti tämän vuoden kokouspäiviksi kirkkoneuvostolle 3.2., 24.2., 31.3, 28.4., 19.5., 25.8., 22.9., 20.10. sekä 17.11. ja kirkkovaltuustolle 10.5., 11.10. sekä 29.11.
 • hyväksyi kolehtisuunnitelman vuodelle 2022.
 • valitsi edustajiksi Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokoukseen Sirkka Puusaaren ja Tanja Hietalan. Varalle valittiin Arto Tuohimaa ja Maria-Liisa Mutanen.
 • hyväksyi tilaohjelman uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun pohjaksi.
 • otti tiedoksi varhaiskasvatuksen tilannekatsauksen, työntekijöiden tehtävänkuvaukset, Koti-Pietilän tilanteen, talouspäällikön rekrytointiprosessin tilanteen, kirkkoherran viranhaltijapäätökset ja tiedon Korvessa kulkevi -elokuvan kuvauksista.

 

Kirkkoneuvoston päätöksiä 18.11.2021

Limingan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan esityksistä ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmiksi. Neuvosto esittää myös uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun aloittamista ja laittaa haettavaksi talouspäällikön viran.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 12. kokoukseen torstaina 18.11. 2021. Kokouksessa olivat läsnä kaikki neuvoston jäsenet. Kokouksen pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.12. 2021 saakka.

Kirkkoneuvosto päätti

 • esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 ja sekä seurakunnan että hautainhoitorahaston talousarviot ensi vuodelle. Samoin päätettiin esittää, että aloitetaan uuden seurakuntatalon hankesuunnittelu, jota varten talousarvioon varataan 300 000 euron määräraha.
 • että talouspäällikön virka laitetaan hakuun mahdollisimman pian. Valinta tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 3.2.2022. Hakuaika päättyy 7.1.2022.
 • että jatkossa kokouksen päätöksistä tehdään tiedote.
 • Ilmaista Limingan kunnalle suostumuksensa Liminganjärven vesityshankkeen hakemiseen.
 • vakinaistaa seurakunnan emännän toimen kuukausipalkkaiseksi ensi vuoden alusta alkaen.
 • hakea jälleen rakennusavusta Kirkkohallitukselta Kirkon korjaushankkeeseen.

Kirkkoneuvoston päätökset 2022

 

1/2022