Nähtävillä pidettävät viranhaltijapäätökset

Kirkkolaki (652/2023) 10:23§ Pöytäkirjan ja päätöksen pitäminen nähtävänä

Pöytäkirja sellaisesta - - - viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.   - - - Pöytäkirja ja päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkoherran päätökset

-15/2023 Lastenohjaajan sijaisen palkkaaminen

-16/2023 Lastenohjaajan sijaisen palkkaaminen

Talouspäällikön päätökset

-12/2023 Kotikolon perustusurakka

-13/2023 Osittainen maksuvapautus Maata näkyvissä-festareiden maksusta

-14/2023 Kirkon palvelukeskuksen luottotappioehdotus